Пошук...

Олімпіада з хімії 2017-2018


Завдання ІІ (районного етапу)
Всеукраїнської олімпіади з хімії 2017-2018 н.р.
7 клас
1.       Аналіз атмосфери Венери показав, що в 400мл венеріанського "повітря" міститься 388мл вуглекислого газу і 12мл азоту. Розрахувати об’ємні частки газів в атмосфері планети.
6 балів
2.       Розрахувати масу заліза, що міститься в мінералі масою 1кг, якщо масова частка сполуки заліза Fe2O3 в цьому мінералі становить 60%.
7 балів
3.       Елементи А, Б та В належать до одного періоду Періодичної системи хімічних елементів. Елементи А і Б – одні з найбільш поширених елементів земної кори. Атом елемента В має на 4 електрони більше, ніж атом елемента А. Елемент А утворює сполуку з елементом В складу АВ3, а елементи А і Б при нагріванні утворюють речовину складу А4Б3. Існує також сполука елементів Б та В складу БВ4. Визначте елементи А, Б та В, відповідь обґрунтуйте. Розрахуйте відносні молекулярні маси вищезгаданих сполук.
11 балів
4.       Хімічний аналіз зразка органічної сполуки масою 3,16г виявив, що до його складу входять 0,92г Карбону; 0,12г Гідрогену; 0,8г Кальцію; решта – Оксиген. Складіть формулу сполуки.
9 балів
5.       У результаті спалювання 7,2г кадмій сульфіду CdS, що містить 77,78% Cd і 22,22% S, було добуто 6,4г кадмій оксиду CdO та 3,2г сірчистого газу SO2. Визначити процентний склад добутих сполук та масове співвідношення між елементами в цих сполуках.
11 балів
6.       Експериментальна задача (уявний експеримент)
Юний хімік змішав шість рідин: бензин, воду, ртуть, спирт, рослинну олію, оцтову кислоту. Коли він помістив рідку суміш у прилад для розділення рідин, що не змішуються між собою, то побачив, що суміш розділилася на три шари. В яких шарах: а-, b-, с-, будуть знаходитись початкові рідини.

   
6 балівЗавдання ІІ (районного етапу)
Всеукраїнської олімпіади з хімії 2017-2018 н.р.
8       клас

1.     Залізо масою 14г повністю прореагувало з киснем об’ємом 3,73л (н.у.) з утворенням оксиду. Визначте формулу оксиду, що утворився.
8 балів
2.     В евдіометр помістили 10л суміші водню з киснем. Після вибуху суміші залишилося 2,23л газу, що відновлює купрум (ІІ) оксид до міді. Визначте процентний склад суміші.
9 балів
3.     Реакція відбувається за схемою 4X + 11A → 6Б + 4В. Речовина А – друга за поширеністю в атмосфері Землі. Речовина Б – оксид металічного елемента, що найчастіше використовується людством (масова частка Оксигену в ньому 30%). Речовина В – газ, що утворюється під час горіння вугілля за умови нестачі кисню. Речовина Х – бінарна сполука. Визначте речовини А, Б, В, Х. Напишіть рівняння згаданої реакції.
11 балів
4.     Складіть рівняння реакцій за нижче наведеною схемою:
KMnO4 → O2 → Fe3O4 → Fe  → FeCl3 → Fe(OH)3 →Fe2(SO4)3
8 балів
5.     Спеціальну посудину по черзі заповнювали газами (за н.у.) і зважували. Маса посудини, заповненої вуглекислим газом, азотом та невідомим газом А, становила: 48,8г, 45,6г, 48г. відповідно. Визначте молярну масу невідомого газу А.
6 балів
6.     Експериментальна задача (уявний експеримент)
Вам видана суміш таких речовин: залізо, сажа, мідь, крейда, кухонна сіль.
А) Запропонуйте план розділення цієї суміші, використовуючи воду і хлоридну кислоту.
Б) Яке лабораторне обладнання потрібно для розділення цієї суміші?
В) Напишіть рівняння реакцій, які будуть використані при розділенні.
Г) Обчисліть масу крейди в суміші за об’ємом газу, що виділився в 5,6л.
8 балів


Завдання ІІ (районного етапу)
Всеукраїнської олімпіади з хімії 2017-2018 н.р.
9 клас
1.     У природі на кожні 20 атомів нукліду 25Mg припадає 158 атомів нукліду 24Mg та 22 атоми нукліду 26Mg. Визначте за цими даними відносну атомну масу Магнію.
6 балів
2.     Хлоридну кислоту з масовою часткою хлороводню 0,1 нейтралізували розчином калій гідроксиду з масовою часткою лугу 15%. Визначте масову частку солі в одержаному розчині.
8 балів
3.     У «Книзі вогню» Марка Грека (ХІІІ ст.) є такий рецепт виготовлення чорного пороху: «Взяти 1 фунт сірки, 2 фунти деревного вугілля, 6 фунтів калійної селітри, дрібно розтерти ці речовини на мармуровій дошці і змішати».
А.   Розрахуйте масові й мольні частки компонентів у суміші.
Б.    Напишіть можливе рівняння реакції горіння чорного пороху.
В.   Вкажіть роль кожного компонента суміші у процесі горіння.
Г.    Які побічні продукти можуть утворитися при горінні пороху? Напишіть рівняння реакцій їх утворення.
11 балів
4.     При розчиненні у воді масою 160г кристалогідрату МеSО4·5Н2О масою 40г отримали розчин з масовою часткою МеSО4 12,8 %. Визначте невідому сіль.
9 балів
5.     Використовуючи метод електронного балансу, доберіть коефіцієнти в окисно-відновних реакціях, вкажіть назви процесів та ролі речовин.
А) NaOCl + KI + H2SO4 I2 + NaCl + K2SO4 + H2O;
Б) Cr2O3 + KNO3 + KOH K2CrO4 + KNO2 + H2O;
В) Fe(OH)2 + NO2 Fe(NO3)3 + NO + H2O.
9 балів
6.     Експериментальна задача (уявний експеримент)
Як добути кальцій гідрид, якщо у вас є тільки кальцій і вода? Яка маса кальцію потрібна для добування 42 г його гідриду? Який тип зв’язку має ця сполука?
7 балів

Завдання ІІ (районного етапу)
Всеукраїнської олімпіади з хімії 2017-2018 н.р.
10 клас
1.     При повному згорянні в хлорі деякого металу, який за даних умов утворює тризарядний катіон, було витрачено 6,72 л (н.у.) хлору і утворилось 32,4г хлориду. Про який метал йде мова? Які ступені окиснення може мати цей метал у своїх сполуках? Відповідь ілюструйте прикладами.
Яку масу манган діоксиду та об’єм розчину хлоридної кислоти (густина 1,15 г/мл) з масовою часткою 30% необхідно взяти для одержання хлору для першої реакції, якщо він утворюється з виходом 70%? Використовуйте атомні маси, округлені до цілих чисел (для хлору – 35,5).
8 балів
2.     До 20г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою речовини 40% додали сульфур (VI) оксид, який одержали окисненням сульфур (IV) оксиду, який, в свою чергу, одержали окисненням 30г піриту. Яка речовина міститься в одержаному розчині? Обчисліть її масову частку.
7 балів
3.     На розчинення суміші фосфору та срібла витратили 256мл розчину нітратної кислоти (ρ = 1,03г/мл) з масовою часткою кислоти 5,5%. Виділилось 4,1л (н.у.) газу. Визначте масу фосфору у вихідній суміші.
10 балів
4.     При згорянні рідини А утворюється суміш двох безбарвних газів В та С. Обидва гази (В та С) викликають помутніння вапняної води, утворюючи відповідно осади D та F. Один із газів бере участь у важливому для живих організмів природному  хімічному процесі, інший бере участь в утворенні кислотних дощів. Газ С знебарвлює багато органічних барвників, а газ В- ні. Ці ж самі гази (В та С)  утворюються при згорянні  газу H, який при нагріванні розкладається з утворенням рідини А та газу В. Молярна маса газу H - 60 г/моль, а відносна густина парів речовини А за гелієм 19.  Вказати формули та назви речовин: А,  В,  С,  D,  F, H.  Записати рівняння згаданих реакцій.
12 балів
5.     Якщо весь кисень, що міститься в повітрі (21%) перейде в озон, яка буде густина одержаної газової суміші за повітрям?
6 балів
6.     Експериментальна задача (уявний експеримент)
До водного розчину калій йодиду по краплям долили свіжоприготовану хлорну воду. Поясніть, чому спочатку з’явившись, забарвлення зникло при додаванні надлишку хлорної води?
7 балів


Завдання ІІ (районного етапу)
Всеукраїнської олімпіади з хімії 2017-2018 н.р.
11 клас
1.     За нормальних умов суміш вуглеводнів метану, етену, пропіну та аллену (ізомер пропіну) займає об’єм 1,68 л. Для повного згоряння цієї суміші потрібно 0,20 моль О2. Знайдіть об’єм суміші продуктів згоряння за температури 380 К та тиску 1 атм.
9 балів
2.     У результаті сплавляння 24г натрієвої солі насиченої монокарбонової кислоти з їдким натром, узятим в надлишку, виділилось 3858мл газу (н.у.), вихід реакції склав 79%. Назвіть газ, який виділився та визначте його масу.
10 балів
3.     Який об’єм 0,25М розчину натрій гідроксиду необхідно використати для повної нейтралізації продуктів спалювання 224л (н.у.) природного газу, який складається з 96% метану, 1% етану, 1% пропану та 2% сірководню за об’ємом?
7 балів
4.     Білки є полімерними молекулами, які виконують найрізноманітніші функції в організмі людини. Вони складаються із залишків амінокислот. Найпростіша амінокислота складається з 6,67 % елемента А, 32 % елемента B, 18,67 % елемента C та 42,66 % елемента D.
1) Розшифруйте елементи А, B, C та D, якщо елемент А утворює найлегшу просту речовину, елемент B утворює прості речовини алмаз і графіт, елемент C утворює просту речовину, яка складає 78 % повітря, а елемент D є найбільш поширеним у земній корі.
2) Встановіть формулу найпростішої амінокислоти.
3) Які прості речовини утворюють елементи А, C та D?
8 балів
5.     Під час окиснення певної кількості щавлевої кислоти в середовищі сульфатної кислоти витрачено 6,32г калій перманганату. Карбон (VI) оксид, що утворився, пропустили крізь розчин, що містив 8,8г натрій гідроксиду. Які солі та в якій кількості утворилися в розчині?
11 балів
6.     Експериментальна задача (уявний експеримент).
Складіть план по розділенню суміші газів, що складається з амоніаку, ацетилену й азоту, на компоненти.
5 балів

Немає коментарів:

Дописати коментар