Пошук...

ОЛІМПІАДИ 2016-2017


Завдання ІІ (районного етапу)
Всеукраїнської олімпіади з хімії 2016-2017 н.р.
7 клас
1.       Молекула сірки у 8 разів важче молекули кисню. Яка молекулярна формула сірки?
8 балів
2.       Мінерал містить 6% Mg(CrO2)2 і 94% Fe(CrO2)2. Визначте масову частку Хрому в мінералі. Яка маса Хрому міститься в 1т цього мінералу.
10 балів
3.     Два елементи – елемент I групи і елемент IV групи Періодичної системи утворюють сполуки з Гідрогеном. У кожній з них масова частка Гідрогену становить 12,5%. Які це елементи?
8 балів
4.     У невеликому місті загальна кількість автомобілів становить 131770 одиниць. Один автомобіль викидає з вихлопними газами 40кг оксидів Нітрогену за рік, що є причиною кислотних дощів. Яка маса цих оксидів потрапляє в атмосферу міста за добу?
7 балів
5.     В результаті повного розкладу 2,17г меркурій оксиду добуто 0,16г кисню. Визначте масове співвідношення Меркурію і Оксигену в оксиді. Складіть його формулу.
10 балів
6.     Експериментальна задача (гіпотетичний експеримент):
Щоб Попелюшка не змогла поїхати на бал, мачуха придумала їй роботу: вона змішала сіль з дрібними залізними цвяхами, дерев'яними ошурками, річковим піском і наказала Попелюшці очистити сіль, а цвяхи скласти в коробку. Попелюшка швидко впоралася із завданням і встигла поїхати на бал. Поясніть, як можна швидко виконати завдання мачухи.
7 балів

Завдання ІІ (районного етапу)
Всеукраїнської олімпіади з хімії 2016-2017 н.р.
8 клас
1.     Формульна маса броміду лужного металу А в 1,6 рази більше формульної маси хлориду цього металу. Назвіть метал і запишіть рівняння реакції взаємодії цього металу з киснем.
8 балів
2.     У неорганічній кислоті масова частка Оксигену дорівнює 65,3%. Визначте можливий склад сполуки та наведіть структурну формулу цієї кислоти.
8 балів
3.     Визначте можливі елементи (X, Y, Z), сполуки яких беруть участь в схемах перетворень:
XO3 + H2OH2XO4
Y2O3 + HClYCl3 + H2O
Z2O7 + NaOHNaZO4 + H2O
а) якщо зашифровані p-елементи
б) якщо зашифровані d-елементи
Запишіть рівняння відповідних реакцій.
10 балів
4.     Складіть рівняння такого ланцюга перетворень: ядра 238U опромінюють нейтронами, при цьому утворюється 239U, β - розпад цього ізотопу призводить до утворення 239Np, а β- розпад останнього породжує 239Pu.
9 балів
5.     Відома гра «Ерудит», у якій гравець отримує випадковий набір літер і має скласти з нього змістовні слова. Пограємо в «Хімічного ерудита». У нас буде словом – рівняння, а літерою – символ хімічного елемента або число, яке можна ставити індексом чи коефіцієнтом рівняння. Кількість знаків +, =, ( ) не обмежується. Наприклад, рівняння 2SO2 + O2 = 2SO3 складене з двох літер S, трьох літер О, чотирьох літер 2 та однієї літери 3. Вам випав такий набір літер (у дужках вказана їх кількість): Са (6), О (6), Н (8), Сl (4), 2 (16). Необхідно використати найбільшу кількість із них, склавши декілька хімічних рівнянь. Наведіть варіант розв’язку цієї задачі.
7 балів
6.     Експериментальна задача (гіпотетичний експеримент)
У чотирьох пронумерованих пробірках Вам видані розчини речовин: сульфатної кислоти, барій хлориду, натрій гідроксиду, купрум (ІІ) хлориду. В окремій підписаній баночці є розчин лакмусу. Опишіть як, використовуючи тільки видані Вам розчини, визначити вміст кожної пронумерованої пробірки. Запишіть відповідні рівняння реакцій та очікувані спостереження.
8 балів


Завдання ІІ (районного етапу)
Всеукраїнської олімпіади з хімії 2016-2017 н.р.
9 клас
1.     Обчисліть масову частку сульфатної кислоти в розчині, в якому число атомів Гідрогену дорівнює числу атомів Оксигену. Який об’єм 30% -го розчину, що має густину 1,22г/мл, можна приготувати з 100г цього розчину?
8 балів
2.     Розповсюджений у природі оксид неметалу Е має величезне практичне значення та широко використовується у народному господарстві. Юний хімік проаналізував склад оксиду і знайшов, що масова частка Е у ньому складає 47%. Відомо, що зазначений оксид не реагує з водою, а Е знаходиться у ІV групі періодичної системи елементів. Визначте формулу оксиду. Напишіть по одному рівнянню реакцій цього оксиду з металом та неметалом.
8 балів
3.     Склянку розчину (200мл) цукру (С12Н22О11) з масовою часткою речовини 1% (густина розчину 1г/мл) вилили у ванну з водою (2 м3). Скільки молекул цукру опиниться у склянці, якщо зачерпнути води з ванни? (Вважати, що речовина рівномірно розподілилася у воді.)
8 балів
4.     Напишіть рівняння хімічних реакцій в молекулярній та йонній формах (для реакцій йонного обміну) відповідно до схеми перетворень:
Cu → Cu(NO3)2 → Cu (OH)2
                                  
CuCl2                  CuSO4
Для окисно-відновних реакцій напишіть електронний баланс, визначте окисник та відновник, процеси окиснення та відновлення.
10 балів
5.     При взаємодії хлоридної кислоти із сумішшю магнію та магній карбонату утворилося 11,2л суміші газів (н.у.). Після спалювання цієї суміші газів та конденсації водяних парів об’єм зменшився до 4,48л. Визначте масову частку Магнію (як елемента) в суміші.
7 балів
6.     Експериментальна задача (гіпотетичний експеримент):
Визначте масу насиченого при 700С розчину магній сульфату, з якого при охолодженні до 200С викристалізується 200г магній сульфату дигідрату. Розчинність безводної солі при 700С становить 59г на 100г води, а при 200С – 44,5г на 100г води.
9 балів


Завдання ІІ (районного етапу)
Всеукраїнської олімпіади з хімії 2016-2017 н.р.
10 клас
1.      Дано схеми хімічних реакцій:
A + NaOH → Na2SO4 + B + C
B + HClD
D + AgNO3E + AgCl
EN2O + C
N2O + J F + C
B + O2 F + C
Умови
* B , C - бінарні сполуки ; F , J - прості речовини, безбарвні гази (н.у.).
* 2•Mr (B) = 2•Mr (C) - Mr (J)
* C – поширений розчинник.
Визначте невідомі речовини A, B, C, D, E, F, J. Вкажіть їх формули та назви. Запишіть рівняння, що відповідають вказаним схемам.
9 балів
2.      Хімічний елемент Х утворює просту речовину у вигляді м’якого легкого металу. Важливий мінерал, що містить Х, іноді в минулому використовували як гроші. У одній групі періодичної системи разом із Х знаходяться металічні елементи з найбільшою і найменшою хімічною активністю.
А) Визначте елемент Х.
Б) Укажіть вищезгаданий мінерал і його значення в життєдіяльності людини. Яка українська назва одного з об’єктів зоряного неба та яким чином нагадує нам про цей мінерал?
В) Наведіть формули і тривіальні назви трьох сполук цього елемента.
Г) Запишіть приклади реакцій (не більше 3), за якими можна добути різні важливі сполуки елемента Х.
8 балів
3.      Оксид металу з масовою часткою металу 80% розчиняється в 20% -вій  сульфатній кислоті з утворенням розчину блакитного кольору і в 24%-вій  хлоридній кислоті з утворенням розчину зеленого кольору. Встановіть склад оксиду, виведіть формулу продукту взаємодії оксиду з хлоридною кислотою, якщо відомо, що в цій сполуці міститься 30,8% Купруму і 68,3% Хлору по масі. Напишіть рівняння відповідних реакцій.
10 балів
4.      Через 500 г 5,6% -ного розчину калій гідроксиду пропустили 8,4 л гідроген сульфіду (сірководню) (об'єм вимірювався за нормальних умов). Обчисліть концентрації (у %) речовин в отриманому розчині.
9 балів
5.      Унаслідок падіння колби, що містила 56,75мл в’язкої рідини Х (густина – 1,6г/мл), стався потужний вибух. Дослідження показало, що в результаті вибуху виділилося 52,8г вуглекислого газу, 16,8г азоту, 3,2г кисню й 18г води. Визначте молекулярну формулу речовини Х.
8 балів
6.      Експериментальна задача (гіпотетичний експеримент):
В пробірці знаходиться суміш карбонатів: барію, феруму (ІІ) та натрію. Які операції необхідно здійснити, щоб отримати розчини чи осади, до складу одного з яких входять катіони тільки Натрію, до складу другого – катіони тільки Феруму (ІІ), до складу третього – катіони тільки Барію? Напишіть рівняння відповідних реакцій.
6 балів
Завдання ІІ (районного етапу)
Всеукраїнської олімпіади з хімії 2016-2017 н.р.
11 клас
1.     Один з важливих методів виробництва алканів — крекінг (нагрівання вуглеводнів до 400-5000С в присутності каталізатора). При цьому алкани нормальної будови переходять в інші ізомери з розгалуженими ланцюгами (відбувається реакція ізомеризації). Складіть рівняння реакцій, що відповідають наступній схемі:
              н-бутан А Б В.
8 балів
2.     Визначте формулу хлоропохідного насиченого вуглеводню з масовою часткою Хлору 72,2% і масовою часткою Карбону 24,41%. Вкажіть молярну масу цієї речовини.
8 балів
3.     Газ А безбарвний, але з різким запахом, добре розчиняється у воді. При взаємодії цього розчину з алюмінієм утворюється газ В, густина якого у 18,25 рази менша за густину газу А. Газ В горить в кисні, утворюючи речовину D. Напишіть рівняння всіх реакцій. Наведіть міркування щодо вибору речовин.
9 балів
4.     Який об'єм озонованого кисню, що містить15% озону за об'ємом, необхідно використати для повного спалювання 40л бутану?
9 балів
5.     Теплоти згоряння метану і водню складають, відповідно, 890 та 284кДж /моль. При згорянні 6,72 л воднево-метанової суміші (н.у.) виділилося 148кДж теплоти. Який об’єм кисню при цьому витратився?
10 балів
6.     Експериментальна завдання (гіпотетичний експеримент):
Маючи в своєму розпорядженні тільки водень, повітря і поварену сіль, отримайте: а) кислоту, б) основу, в) сіль, що складається з трьох елементів, г)кислотний оксид, д) основний оксид. Напишіть відповідні рівняння реакцій. Ви можете використовувати будь-які фізичні процеси і каталізатори.
6 балів


Немає коментарів:

Дописати коментар